img

D.U.K

Tai mobingas, psichologinis spaudimas, diskriminacija, atleidimas iš darbo ir kitoks darbuotojų persekiojimas už vadovavimąsi krikščioniško tikėjimo nuostatomis ar jų išsakymą.
LKDPS išskiria iš kitų profsąjungų tai, kad ji yra „pasaulėžiūrinė profsąjunga“, kuri siekia Lietuvoje sutelkti ir apginti krikščioniška pasaulėžiūra besivadovaujančius darbuotojus, taip pat skleisti krikščionišką socialinį mokymą visuomenėje ir skatinti juo vadovautis nedarant kompromisų su savo sąžine ir įsitikinimais. Plačiau apie LKDP siekius galima sužinoti jos steigimo deklaracijoje.
Tai reiškia, kad LKDPS yra susitelkę darbuotojai, kurie ne tik savo privačiame, bet ir visuomeniniame gyvenime, darbinėje veikloje siekia vadovautis krikščioniška pasaulėžiūra nedarydami kompromisų su savo sąžine ir įsitikinimais.
LKDPS deklaracijoje yra įvardijami pagrindiniai krikščioniški LKDPS principai, kuriais vadovaujasi organizacija. Pasirašydami deklaraciją jos nariai patvirtina, kad jų pasaulėžiūra atitinka LKDPS deklaruojamą pasaulėžiūrą ir jie solidarizuojasi kartu su kitais LKDPS nariais siekiant deklaracijoje įvardinamų tikslų.
Taip, galite tapti LKDPS nariu, jeigu Jūs pritariate LKDPS deklaracijai, siekiate savo privačiame ir viešajame gyvenime vadovautis krikščioniškomis vertybėmis ir dorybėmis bei krikščionišku socialiniu mokymu.
Taip, jeigu esate verslininkas/darbdavys, pritariate LKDPS deklaracijai ir siekiate solidarizuotis su kitais įgyvendinant LKDPS tikslus.
Jeigu būdamas LKDPS nariu, nebepritariate deklaracijai ar LKPDS veiklai, būtų svarbu apie tai pirmiausia informuoti LKPDS vadovus, įvardijant priežastis, kam ir kodėl nepritariate. Jeigu, būnant nariu, Jūsų pasaulėžiūra pasikeitė ir ji nebeatitinka LKPDS deklaruojamos, būtų sąžininga išstoti iš LKPDS narių.
Pirmiausia, būdami LKDPS nariu, Jūs solidarizuojatės su kitais krikščioniška pasaulėžiūra besivadovaujančiais nariais, savo nario mokesčiu ir asmenine tarnyste galite prisidėti, kad LKDPS nariai gautų tinkamą palaikymą ir pagalbą, susidurdami su spaudimu jų profesinėje aplinkoje verčiant juos elgtis prieš savo sąžinę ir tikėjimą. Taip pat Jūs įgyjate teisę į LKDPS įvairiapusį palaikymą ir pagalbą, jeigu pats asmeniškai susidursite savo profesinėje veikloje su spaudimu elgtis prieš Jūsų sąžinę ar tikėjimą. LKPDS Jūs gausite svarbią informaciją, pagalbą ir palydėjimą padedant atsilaikyti prieš vis didėjantį ideologijų, neigiančių žmogaus prigimtį ir prigimtines žmogaus teises, spaudimą ir įtaką viešajam gyvenimui ir įstatymų leidybai.
LKDPS yra platforma, kurios pagrindu gali solidarizuotis krikščioniška pasaulėžiūra besivadovaujantys darbuotojai, kad atsilaikytų prieš vis didėjantį ideologijų, neigiančių žmogaus prigimtį ir prigimtines žmogaus teises, spaudimą ir įtaką viešajam gyvenimui ir įstatymų leidybai. Taip pat LKDPS skatina palankios ir saugios darbo aplinkos kultūrą, darbo, šeimos ir poilsio balansą, siekia, kad būtų sudarytos galimybės vadovautis krikščioniško tikėjimo nuostatomis profesinėje veikloje bei kuo pilniau realizuoti prigimtinį kiekvieno asmens potencialą.
Norint tapti LKDPS nariu Jums reikia: - Susipažinti su LKDPS deklaracija ir sutikti su jos nuostatomis; - Užpildyti prašymo formą ir ją pateikti LKPDS tinklalapyje nurodytais kontaktais; - Jūsų prašymą apsvarstys ir patvirtins LKPDS taryba artimiausiame savo posėdyje ir informuos Jus apie priimtą sprendimą.
LKDPS tarybos sprendimu nustatytas dviejų tipų narystės mokestis: * gaunantiems minimalų arba mažesnį darbo užmokestį – 5 Eur/mėn. * gaunantiems didesnį nei minimalų darbo užmokestį – 10 Eur/mėn. Įprastai yra taikomas 10 Eur/mėn. nario mokestis. Norintys pretenduoti į mažesnį nario mokestį, turi pateikti gaunamas pajamas patvirtinantį dokumentą.
Jums tapus LKDPS nariu, LKDPS apie tai neinformuoja Jūsų darbdavio. Jeigu norite, kad Jūsų darbdavys apie Jūsų LKDPS narystę sužinotų, galite jį informuoti asmeniškai arba paprašyti LKDPS, kad apie tai informuotų Jūsų darbdavį.
Taip, LKDPS nariais gali būti ir kitais įstatymų nustatytais pagrindais, ne tik pagal darbo sutartis Lietuvos Respublikos teritorijoje dirbantys darbuotojai ir jie turi visas profesinės sąjungos narių teises ir pareigas, nustatytas profesinių sąjungų įstatuose.
Taip, LKDPS nariais gali būti ir jau nebedirbantys pensininkai norintys solidarizuotis su LKDPS. Jie kaip ir kiti LKDPS nariai turi visas profesinės sąjungos narių teises ir pareigas, nustatytas profesinių sąjungų įstatuose, išskyrus teisę balsuoti priimant sprendimus dėl streiko skelbimo, kolektyvinių sutarčių sudarymo ir vykdymo bei dėl kitų klausimų, kurie gali turėti įtakos darbuotojų ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais dirbančių asmenų teisėms ir pareigoms.
Tiesioginės LKDPS pagalbos galite tikėtis būdamas LKDPS nariu. Tačiau LKDPS taryba gali priimti sprendimą suteikti pagalbą tam tikrais atvejais ir ne LKDPS nariams.
Norint nutraukti narystę LKDPS, reikia pateikti atitinkamos formos prašymą ir LKDPS taryba, apsvarsčiusi Jūsų prašymą artimiausiame savo posėdyje, priims sprendimą dėl Jūsų narystės nutraukimo.
LKPDS nėra priklausoma nei nuo politikų, nei nuo Bažnyčios hierarchų ir savo veikloje vadovaujasi LR įstatymais, įstatais, deklaracija ir savo valdančių organų sprendimais.
LKDPS nerūšiuoja žmonių į priimtinus ir nepriimtinus jų įsitikinimų pagrindu, bet siekia sutelkti ir apginti krikščioniška pasaulėžiūra besivadovaujančius žmones, skleisti krikščionišką socialinį mokymą visuomenėje ir skatinti juo vadovautis nedarant kompromisų su savo sąžine ir įsitikinimais.